Zasiłek socjalny

Osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, które zostały pozbawione środków do życia, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku socjalnego (zapomogi społecznej) – Bijstandsuitkering.

Przysługuje on każdej osobie, która spełnia poniższe warunki, a mianowicie:

 • mieszka oficjalnie w Holandii (jest zameldowana),
 • ukończyła 18 lat lub więcej,
 • nie posiada wystarczających dochodów lub majątku, ażeby zapewnić sobie środki materialne na przeżycie. Jeżeli mieszka ona ze współmałżonkiem lub prowadzi swoje gospodarstwo domowe z inną osobą, to wówczas liczy się ich wspólny dochód i majątek.
 • nie jest osadzona w więzieniu bądź areszcie,
 • nie ma prawa do innych zasiłków, np. dla bezrobotnych,
 • wykazuje znajomość języka niderlandzkiego na poziomie co najmniej podstawowym bądź wyraża chęć uczenia się tego języka.

Do kategorii majątek zaliczamy oczywiście wszelkiego rodzaju oszczędności, ale i również np. wartość posiadanego samochodu.

W przypadku par mieszkających razem lub rodzica samotnie wychowującego dziecko, maksymalna wysokość majątku na rok 2019 wynosi 12.240€. Natomiast w przypadku osób samotnych, mieszkających bez partnera i nie wychowujących dziecka, maksymalna wysokość majątku na rok 2019 wynosi tylko 6.120€.

Przyznawaniem bijstandsuitkering zajmują się urzędy gminne (Gemeente). Aby zwrócić się o ten właśnie zasiłek, należy wypełnić odpowiedni wniosek, logując się za pomocą DigiD na stronie holenderskiego urzędu pracy – UWV. Urząd ten, przekaże następnie złożony przez nas wniosek do odpowiedniej gminy, zgodnej z naszym adresem zameldowania. Ta z kolei, w przeciągu 8 tygodni wyda decyzję.

Wysokość zasiłku socjalnego jest uzależniona od różnych czynników, m.in. wieku osoby ubiegającej się o ten zasiłek, sytuacji życiowej, mieszkaniowej, itp. Oczywiście istnieją ogólne przepisy, według których jest przyznawany bijstandsuitkering, ale też w pewnym stopniu poszczególne gminy mogą stosować własne kryteria. Dlatego też, chcąc ubiegać się o zasiłek socjalny, warto wcześniej sprawdzić jak wygląda procedura jego przyznawania w danej gminie.

Obowiązki osoby pobierającej bijstandsuitkering:

 • aktywne poszukiwanie pracy,
 • rejestrowanie się w biurach pracy,
 • reagowanie na różnego rodzaju oferty pracy (wysyłanie CV) i dokumentowanie tego dla gminy,
 • uczestnictwo w oferowanych nam przez gminę kursach i szkoleniach,
 • akceptowanie każdej oferowanej nam propozycji pracy (podróż maksymalnie 3 godziny dziennie, jeżeli jest to konieczne do podjęcia pracy).

Oczywiście nie stosowanie się do wszystkich powyższych zasad, skutkuje utratą prawa do zasiłku socjalnego.